X
سامانه های سازمانی
کانون بازنشستگان

کانون بازنشستگان حج وزیارت در سال ۱۳۸۱  تاسیس گردید. هیات موسس این کانون آقایان مهدی حمزه ای،مرحوم مصطفی آقایی و سید علی اولیایی بودند که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۶ اساسنامه کانون را به ثبت رسیاندند.

در فروردین ماه ۱۳۸۲ در شرایطی که سازمان فقط ۲۷ نفر بازنشسته داشت اولین انتخابات کانون با حضور نماینده وزارت کشور انجام شد که در نتیجه اقایان مهدی حمزه ای به عنوان رئیس هیات مدیره ،سید علیرضا هاشمی نایب رئیس،سید علی اولیایی خزانه دار،مرحوم غلامعلی اسکندر زاده و حسین خداپرست به عنوان عضو هیات مدیره و اسماعیل حسین پور به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

در سال ۱۳۸۵ در دومین انتخابات انجام شده آقایان مهدی حمزه ای به عنوان رئیس هیئت مدیره،مرحوم غلامعلی اسکندر زاده نایب رئیس،حسین خداپرست خزانه دار، علی دهدار و محرم غلامی به عنوان عضو هیئت مدیره و اسماعیل حسین پور به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

در سال ۱۳۸۸  در سومین انتخابات انجام شده آقایان مهدی حمزه ای به عنوتان رئیس هیئت مدیره، سید جعفر محمودی نایب رئیس، سعید شیبانی خزانه دار، سید ابوالحسن ذاکر رضوی و ناصر صبا به عنوان عضو هیئت مدیره و اسماعیل حسین پور به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

در سال ۱۳۹۱ در چهارمین انتخابات انجام شده آقایان مهدی حمزه ای به عنوان رئیس هیئت مدیره، محسن کاظمینی نایب رئیس، سعید شیبانی خزانه دار،سید علیرضا هاشمی و رحمان محبوبی عضو هیئت مدیره و محمدصادق رضائی به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

در سال ۱۳۹5 در پنجمین انتخابات انجام شده آقایان مهدی حمزه ای به عنوان رئیس هیئت مدیره، ناصر صبا نایب رئیس، سیدعلیرضا هاشمی خزانه دار،علی قدرتی و حمید حبیبی تنها عضو هیئت مدیره و اسماعیل حسین پور به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.


بسمه تعالی

اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان سازمان حج و زیارت

فصل اول : 

"کلیات و اهداف"

ماده1

نام : کانون بازنشستگان سازمان حج و زیارت تشکلی است صنفی،غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاصاًکانون نامیده میشود.

ماده2

مرکز اصلی کانون :مرکز اصلی این کانون در شهر تهران به نشانی خیابان آزادی-خیابان خوش شمالی-کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 10 واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره میتواند با موافقت وزارت کشور ،شعبه،دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده3

تابعیت :

اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده4

اهداف:

هدف از تشکیل کانون :

کانون دارای اهداف زیر می باشد:

1–تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون.

2 -  صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء

3 -فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش ،تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان.

4– تلاش در جهت ارتقاءسطح بهداشت و درمان اعضاء.

5 - فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تامین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها، از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی و استفاده از تسهیلات و امکانات سازمان حج و زیارت .

ماده5

کلیه اقداماتی که در چهارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد،پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم :

"شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن"

ماده6

هر فرد بازنشسته سازمان حج وزیارت که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت کانون درآید.

1-داشتن حکم بازنشستگی از سازمان مربوطه

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه .

3- عدم محرومت از حقوق اجتماعی .

4- عدم سوءشهرت حرفه ای و اجتماعی.

5- پرداخت حق عضویت.

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی میباشد.

ماده7

 عضویت :

کانون دارای 3 نوع عضو خواهد بود.

1- اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده ومکلف به پرداخت حق عضویت میباشند .

2- اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی بوده و باپیشنهاد هیات مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.

ج ) اعضای وابسته شامل بازماندگان اعضای اصلی کانون و یا بازماندگان کارمندان رسمی سازمان حج و زیارت که قبل از بازنشستگی فوت کرده اند می باشند که طبق قوانین و مقررات کشوری برای آنان مستمری یا مقرری ماهیانه تعیین و پرداخت می شود.

تبصره:اعضای افتخاری و وابسته فاقد حق رای بوده و بارعایت آئین نامه ی داخلی از تسهیلات و امکانات کانون برخوردار می گردند.

فصل سوم :

"ارکان"

ماده8

ارکان کانون :

   ارکان کانون عبارتند از :الف) مجمع عمومی . ب) هیئت مدیره  .ج) بازرس .

الف) مجمع عمومی :

ماده9

مجمع عمومی :

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی، به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می شود.

ماده10

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار لغایت تیر ماه تشکیل خواهد شد.

برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفراعضاءاصلی وجهت تصویب هرموضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضاء حاضرضرورت دارد. درصورتی که در دعوت نخست تعدادحاضرین  به حد نصاب لازم نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیات مدیره ، بازرس ،یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گرددو در هر صورت باید دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت قید شود.

تبصره 1: کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شود.

تبصره 2: در صورتی که هیات مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند ، بازرس مکلف است راساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنماید.

ماده 11

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق اگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت نامه کتبی و یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی(پیامک ، پست الکترونیکی و...)صورت می پذیرد . دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل دو هفنه و برای نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع صورت پذیرد.

ماده 12

   وظایف مجمع عمومی عادی :

1انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس.

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس.

3- تعیین خط مشی کلی کانون.

4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

5-تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب تراز نامه و بودجه کانون.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های کانون .

ماده13

مجمع عمومی فوق العاده :

   مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 11 این اساسنامه ، مشابه مجمع عمومی عادی و باشرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره و بازرس.

2- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون.

تبصره1 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عادی را دارد.

تبصره2 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر

خواهد بود .

ماده 14

در صورتی که بازرس یا یک سوم اعضاءدر خواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند.

موضوع کتباًبه رئیس هیات مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیات مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند ، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید .

ماده15

وظائف مجمع عمومی فوق العاده :

1–تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه .

2- بررسی و تصویب انحلال کانون.

3–عزل هیئت مدیره .

تبصره 1 : عزل هیئت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و یا اکثریت اعضاءهیات مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد .

تبصره 2 : در صورت تصویب عزل دسته جمعی هیات مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام

می نمایند .

ماده16

مجامع عمومی توسط هیآت رئیسه ای مرکب ازیک نفر رئیس و یک نفر منشی و دو نفر ناظر که ازاعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره می شود .

تبصره 1 : اعضاء هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند .

تبصره 2 : هیات رئیسه نسخه ای از صورت جلسه را برای اطلاع اعضاء در محل کانون نصب می نماید .

ب ) هیئت مدیره :

ماده17

کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضوعلی البدل میباشد که از میان اعضای اصلی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.

تبصره 1 : شعب کانون با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیات مدیره ای مرکب از 3 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می شوند ، اداره خواهد شد . اعضاءاین هیاتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود . حد نصاب تاسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن ، میتوان دفتر یا نمایندگی دایر نمود .

تبصره2 : جلسات  هیأت  مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با

آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود .

تبصره3 : اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه  داده وازبین خود

یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند .

حدود اختیارات هیئت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید .

تبصره4 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن  ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره5 : در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود . در صورتی که با ورود اعضای علی البدل تعداد اعضای اصلی هیات مدیره کامل نشود و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل می توان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میان دوره ای نسبت به ترمیم ان اقدام کرد .

تبصره 6 : هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده18

مجمع عمومی ، هیات مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع  بوده و هیات مدیره موظف است  ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود ، انتخابات هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف مدت یک هفته به آن وزارت خانه اعلام نماید .

ماده19

     هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد :

 حفظ وحراست از اموال منقول وغیرمنقول،رسیدگی به حساب های کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات ،

اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی،انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ،تعیین حکم ،وکیل و عزل آنان ،قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم اوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.

به طور کلی هیات مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری یا فک رهن و یا استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون انجام دهد .

تبصره 1 :جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد .

تبصره2 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با

مهر کانون معتبر خواهد بود .

تبصره3 :هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون را تشکیل دهد .

تبصره4 : آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد ازتصویب هیات مدیره و با تأیید وزارت کشور قابل اجرا

خواهد بود.

ج ) بازرسان

ماده20

   مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک

سال انتخاب خواهد کرد .

تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

تبصره 2 :نزدیکان سببی و نسبی اعضای هیات مدیره نمیتوانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده21

   وظایف بازرس به شرح زیر است :

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای ارائه به مجمع عمومی .

3–ارائه گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی .

ماده22

 کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره  جهت بررسی در دسترس بازرس یا نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد .

فصل چهارم :

"بودجه و مواد متفرقه"

ماده23

   بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا ،اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت  اعضاءتأمین می شود .

ماده24

کلیه وجوه دریافتی و هزینه های کانون  در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هرسال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد .

تبصره1 : کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

تبصره2 : سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود .

تبصره3 : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حساب مخصوصی بنام کانون نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده25

کلیه مدارک کانون ،پرونده ها ونوشته های رسمی دردفتر مرکزی کانون نگهداری می شود

مکاتبات رسمی کانون با  امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب آن نائب رئیس و با مهرکانون انجام خواهد شد .

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ،ثبت و به امضای اعضای

ذیربط خواهد رسید .

ماده26

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه وترکیب اعضاءهیأت مدیره و بازرس در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره : محل کانون و اقامتگاه  اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب  امضاء و تغییرات  بعدی آن باید به اطلاع  وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده  استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده27

   کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بودکه شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز

 وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد .

تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد .

ماده28

با توجه به اینکه کانون ماهیاتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

ماده29

انحلال :

در موارد زیر کانون منحل می شود :

1 – بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده.

2 – در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

3 – بنا به نظر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه .

ماده30

انحلال: در صورت انحلال کانون ، مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را (حداقل سه نفر)از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید.این هیات موظف خواهد بود پس از اداءدیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید . هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

ماده31

  این اساسنامه مشتمل برچهار فصل و 31 ماده و 28تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ10/10/1391 به تصویب رسید.


کانون حج و زیارت شامل سه بخش زیر مجموعه می باشد:

الف- شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت

ب- دفتر پیشخوان  خدمات دولت و بخش عمومی حج و زیارت

ج- دفتر زیارتی و سیاحتی دنیای بهتر

اخبار
HtmlNoArticles
اوقات شرعی